Powołanie sądu arbitrażowego

Powołanie sądu arbitrażowego

Informujemy, że z dniem 25 sierpnia 2017 roku uchwałą Zarządu Izby powołano sąd arbitrażowy.

Osobą odpowiedzialną ze strony Zarządu Izby Gospodarczej Europy Środkowej został Wojciech Malicki - Członek Zarządu IGEŚ. Jako prowadzącego powołano radcę prawnego Rafała Adamusa. 

 

 

Regulamin Sądu Arbitrażowego
przy Izbie Gospodarczej Europy Środkowej we Wrocławiu

 

Rozdział I
Przepisy ogólne

 

§ 1
Sąd Arbitrażowy

 

1.      Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Europy Środkowej we Wrocławiu (dalej „Sąd”), jest stałym sądem arbitrażowym (polubownym).

2.      Sąd działa przy Izbie Gospodarczej Europy Środkowej we Wrocławiu (dalej „Izba”).

3.      Sąd może rozpoznawać spory cywilne z udziałem Członków Izby jak i pomiędzy z udziałem osób nie będących Członkami Izby.

4.      Siedzibą Sądu jest miasto Wrocław.

5.      Izba zapewnia obsługę administracyjno-biurową i księgową Sądu.

6.      Pracami Sądu kieruje Prezes Sądu.

7.      Prezesa Sądu powołuje bezterminowo i odwołuje Zarząd Izby spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Prezes Sądu może wnosić do Zarządu Izby o powołanie i odwołanie do dwóch Zastępców Prezesa Sądu i Sekretarza Sądu.

8.      Prezes Sądu, jego Zastępcy i Sekretarz tworzą Prezydium Sądu.

9.      Rekomenduje się następującą klauzulę arbitrażową "Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z tą umową będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Europy Środkowej we Wrocławiu zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu."

10.  Sąd działa w oparciu o niniejszy Regulamin.

11.  Przyjęcie zapisu na tutejszy Sąd, skierowanie pozwu do Sądu lub podjęcie jakiejkolwiek czynności przed Sądem oznacza pełną akceptację dla niniejszego Regulaminu.

 

§ 2
Właściwość rzeczowa Sądu

 

Sąd jest właściwy, jeżeli:

a) strony w umowie poddały rozstrzygnięciu Sądu spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym, lub
b) strona pozwana, której został doręczony pozew wraz z wnioskiem powoda o poddanie się właściwości Sądu wyraziła w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwu, na piśmie zgodę na właściwość Sądu, lub

c) zapis na Sąd został zamieszczony w umowie lub statucie spółki handlowej albo w statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia, umowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych lub umowie innej jednostki organizacyjnejlub

d) strony postanowiły, że spór zostanie rozstrzygnięty w trybie arbitrażu ad hoc administrowanego przez Sąd lub

e) w innych przypadkach dopuszczonych przez prawo.


 § 3
Zakres kognicji Sądu

 

Pod rozstrzygnięcie Sądu strony mogą poddać wszelkie spory cywilne o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, z wyłączeniem spraw o alimenty, sporów z zakresu prawa pracy oraz sporów z udziałem konsumentów, praw stanu.

 

§ 4
Orzekanie o właściwości

 

1.      O właściwości Sądu istnieniu, ważności, skuteczności oraz zakresie klauzuli arbitrażowej rozstrzyga Sąd.

2.      Zarzut braku właściwości Sądu powinien zostać zgłoszony przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. Sąd może jednak rozpoznać zarzut zgłoszony później, jeżeli opóźnienie w zgłoszeniu zarzutu jest usprawiedliwione.

3.      W przypadku braku właściwości sądu pozew podlega odrzuceniu.

 

§ 5
Miejsce postępowania

 

1.      Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, miejscem postępowania jest siedziba Sądu.

2.      Rozprawy, posiedzenia oraz inne czynności mogą odbywać się poza miejscem postępowania arbitrażowego, w miejscu wskazanym przez Sąd.

 

§ 6
Odpowiedzialność

 

Izbajej organy,  pracownicy i inne osoby, którymi się posługuje oraz  Sąd, Prezes Sądu, arbitrzy, i pracownicy Sądui inne osoby, którymi Sąd się posługuje nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działań lub zaniechań związanych z toczącym się postępowaniem arbitrażowym chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.

 

Rozdział II
Arbitrzy

 

§ 7
Kwalifikacje arbitra

1.      Arbitrem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca odpowiednie kwalifikacje, w tym wyższe wykształcenie prawnicze, przydatne do pełnienia funkcji arbitra oraz korzystająca w pełni z praw publicznych.

2.      Arbiter jest bezstronny, niezależny i pełni swoją funkcję wedle najlepszej wiedzy i umiejętności.

3.      Arbiter nie może podjąć się pełnienia tej funkcji, jeżeli w danej sprawie zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności lub niezależności, a także wtedy, gdy nie ma on kwalifikacji określonych w umowie stron.

4.      Arbiter obowiązany jest ujawnić arbitrom i stronom wszelkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości, co do jego niezależności lub bezstronności, w szczególności swoje bezpośrednie związki i kontakty zawodowe ze stronami lub podmiotami powiązanymi, pełnomocnikami stron oraz pozostałymi arbitrami orzekającymi w danej sprawie, które miały miejsce w okresie ostatnich pięciu lat.§ 8
Lista Arbitrów

 

1.      Sąd prowadzi Listę Arbitrów Rekomendowanych przez Sąd (dalej : „Lista Arbitrów”).

2.      O wpisie na Listę Arbitrów oraz o wykreśleniu z tych list postanawia Prezes Izby na wniosek Prezesa Sądu.

3.      Prezes Sądu jest z urzędu wpisywany na Listę Arbitrów.

4.      Prezes Sądu może orzekać jako arbiter.

 

§ 9
Uprawnienie stron do powoływania arbitrów

 

1.      Strony mogą uzgodnić sposób powołania arbitrów. W braku takiego uzgodnienia powoływanie arbitrów następuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.      Strony mogą powołać na arbitra każdą osobę fizyczną spełniająca wymagania określone w Regulaminie.

3.      Arbiter jest całkowicie niezależny od osoby, która go powołała.§ 10
Nominacja zastępcza arbitrów

 

W razie niepowołania arbitra przez stronę/strony albo niepowołania arbitra jedynego jednomyślną decyzją stron lub arbitra przewodniczącego, a także w innych wypadkach określonych w Regulaminie, arbitra wyznacza Prezes Sądu.

 

§ 11
Skład orzekający

 

1.      Sąd orzeka, z zastrzeżeniem ust. 2, w składzie trzech arbitrów powołanych/wyznaczonych do rozstrzygnięcia sporu zgodnie z postanowieniami umowy o arbitraż i Regulaminu, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.

2.      W sprawach o wartości przedmiotu sporu nie przekraczającej 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) zł Sąd orzeka w składzie  jednego arbitra.

 

§ 12
Zasady powoływania arbitrów

 

1.      W sprawach w których wartość przedmiotu sporu wynosi do 150.000(stopięćdziesiąt tysięcy)  złotych Sąd wzywa strony do wyznaczenia arbitra jedynego w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W razie nie powołania arbitra przez strony w wyznaczonym terminie, arbitra wyznacza Prezes Sądu.

2.      Sąd wzywa stronę powodową do wyznaczenie arbitra w terminie nie dłuższym niż 7 dni, o ile arbiter nie został wyznaczony w pozwie lub zapisie na sąd. Natomiast stronę pozwaną wzywa do wyznaczenia arbitra w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W razie nie powołania arbitra przez stronę w wyznaczonym terminie, arbitra wyznacza Prezes Sądu.

3.      Wskazani przez stronę Arbitrzy mogą zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nominacji odmowę orzekania w sprawie.

4.      Sąd wzywa arbitrów powołanych zgodnie z ust. 2 do powołania arbitra przewodniczącego oraz wyznaczenia terminu pierwszej rozprawy w terminie 7 dni. W razie nie powołania arbitra przewodniczącego przez arbitrów wyznacza go Prezes Sądu. 

§ 13
Receptum arbitrii

 

Prezes Izby zawiera z arbitrem umowę w której arbiter zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, do należytego wykonania obowiązków arbitra.

 

 

§ 14
Wyłączenie arbitra

 

1.      Arbiter może być wyłączony wówczas, jeżeli zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do jego niezależności lub bezstronności, a także gdy nie ma on kwalifikacji określonych w umowie stron oraz wymaganych niniejszym Regulaminem.

2.      Strona żądająca wyłączenia arbitra składa pisemny wniosek do Prezesa Sądu podając okoliczności uzasadniające żądanie.

3.      Strona może żądać wyłączenia arbitra w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o podstawie jego wyłączenia. Po upływie tego terminu uważa się, że strona zrzekła się uprawnienia do żądania wyłączenia arbitra na tej podstawie.

4.      Prezes Sądu rozstrzyga w przedmiocie wniosku o wyłączenie arbitra w formie postanowienia.

5.      Złożenie wniosku o wyłączenie arbitra nie ma wpływu na bieg postępowania, chyba że Sąd postanowi inaczej, natomiast w przypadku wyłączenia arbitra jedynego jeśli Prezes Sądu postanowi inaczej.

 

Rozdział III
Postępowanie przed Sądem

 

§ 15
Zasady postępowania

 

1.      Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je Regulamin obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania.

2.      W postępowaniu ad hoc postanowienia zawarte w Regulaminie mają zastosowanie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

3.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 16
Kompetencja Prezesa Sądu

 

W sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji arbitrów kompetencje Sądu wykonuje Prezes Sądu lub wskazana przez niego osoba.

 

§ 17
Prawo właściwe materialne

 

Sąd rozstrzyga spór według materialnego prawa właściwego dla danego stosunku, a gdy strony go do tego upoważniły - według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności (ex aequo et bono). W każdym jednak wypadku Sąd bierze pod uwagę postanowienia umowy oraz ustalone zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego.§ 18
Język postępowania

 

1.      Strony mogą uzgodnić język postępowania.

2.      W braku uzgodnienia przez strony języka postępowania, językiem postępowania jest język polski.

3.      Sąd może powołać tłumacza do całego postępowania lub jego części, jeśli prowadzone jest ono w języku innym niż polski.

 

§ 19
Doręczanie pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu

 

1.      Strona obowiązana jest dokonywać czynności procesowe w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma, chyba że Sąd wyznaczy inny termin.

2.      Pisma i zawiadomienia pisemne w postępowaniu doręcza się stronie, a gdy strona ustanowiła pełnomocnika w osobie radcy prawnego albo adwokata – temu pełnomocnikowi.

3.      Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, każde pismo i zawiadomienie pisemne w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone, jeżeli zostało wręczone adresatowi osobiście albo dostarczone do jego siedziby, albo miejsca jego zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego adres pocztowy.

4.      Jeżeli adresat jest przedsiębiorcą wpisanym do właściwego rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru, każde pismo i zawiadomienie pisemne wysłane na adres wskazany w rejestrze uważa się za doręczone, chyba, że strona podała inny adres do doręczeń.

5.      Jeżeli żadnego z miejsc wymienionych w ustępach poprzedzających nie można ustalić pomimo dołożenia należytej staranności, każde pismo i zawiadomienie pisemne uważa się za doręczone, jeżeli zostało wysłane do ostatniego znanego miejsca siedziby albo ostatniego znanego miejsca zwykłego pobytu adresata. W takim wypadku uważa się, że doręczenie nastąpiło w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata.

 

§ 20
Poufność postępowania

 

Postępowanie przed Sądem jest poufne.

 

§ 21
Równe traktowanie stron. Zasada pari passu

 

1. Sąd ma obowiązek traktować strony równoprawnie, działając w sposób niezawisły i bezstronny.
2. Każda strona ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich wniosków i twierdzeń istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dowodów na ich poparcie lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej (audiatur et altera pars).

 

§ 22
Wszczęcie postępowania arbitrażowego

 

Wszczęcie postępowania arbitrażowego następuje przez wniesienie pozwu.

§ 23
Zabezpieczenie roszczenia lub dowodu

 

1.      Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej Sąd na wniosek strony, która uprawdopodobniła dochodzone roszczenie, może postanowić o zastosowaniu takiego sposobu zabezpieczenia roszczenia, który uzna za właściwy ze względu na przedmiot sporu. Uwzględniając wniosek, Sąd wydaje postanowienie wraz z uzasadnieniem oraz może uzależnić jego wykonanie od złożenia przez stronę stosownego zabezpieczenia.

2.      Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, podlega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez właściwy sąd powszechny i może być przez Sąd, na wniosek strony, zmienione lub uchylone.

3.      Strony mogą zwracać się do sądu powszechnego z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia oraz o zabezpieczenie dowodu w związku z toczącym się postępowaniem arbitrażowym. Składanie takich wniosków przez strony postępowania arbitrażowego nie jest uznawane za sprzeczne z umową o arbitraż. Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania Sądu o uzyskanych w ten sposób zabezpieczeniach.

4.      Na wniosek strony, Sąd może postanowić o zabezpieczeniu dowodu, jeśli jest to niezbędne ze względu na okoliczności sprawy. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia dowodu wymaga uzasadnienia.


 

§ 24
Pozew

 

1.      Pozew wnoszony jest do Sądu w języku postępowania a jeśli językiem postępowania nie jest język polski, wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na ten język oraz dołączoną niezbędną liczbą kopii dla każdej z osób pozwanych oraz dla każdego arbitra.

2.      Pozew powinien zawierać:
a) oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów oraz - w wypadku przedsiębiorców - odpisy z rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru, a ponadto może zawierać również adresy poczty elektronicznej stron oraz numery telefonów lub faksów.
b) wskazanie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) lub inne uzasadnienie właściwości Sądu, a w braku odmiennej umowy stron - wskazanie języka postępowania oraz miejsca postępowania arbitrażowego,
c) oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
d) dokładnie określone żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
e) potwierdzenie przelewu opłaty arbitrażowej

3.      W braku odmiennego uzgodnienia stron pozew może zostać zmieniony lub uzupełniony w toku postępowania, chyba że Sąd uzna to postanowieniem za niedopuszczalne.

4.      Cofnięcie pozwu, bez zrzeczenia się roszczenia, jest skuteczne po wyrażeniu zgody przez drugą stronę, lub gdy nastąpiło przed wyznaczeniem rozprawy.

 

§ 25
Opłacenie pozwu i uzupełnienie jego braków

 

1.      W przypadku braku wniesienia opłat albo w przypadku braków pozwu, Sąd wzywa stronę powodową, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 7 dni, uiściła opłatę lub uzupełniła jego braki.

2.      W razie nieuzupełnienia pozwu lub nieuiszczenia opłaty Sąd zarządza zwrot pozwu.

 

 § 26
Odpowiedź na pozew

 

1.      Pozew należycie opłacony i wolny od braków formalnych Sąd doręcza stronie pozwanej oraz wzywa ją, aby w terminie 14 dni wniosła odpowiedź na pozew.

2.      W uzasadnionych przypadkach Sąd może przedłużyć termin do złożenia odpowiedzi na pozew, ale nie więcej niż o 7 dni.

3.      Brak odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje postępowania.

§ 27
Powództwo wzajemne i zarzut potrącenia

 

1.      Do czasu zakończenia pierwszego posiedzenia na rozprawie strona pozwana może wnieść pozew wzajemny, jeżeli wzajemne roszczenie pozwanego pozostaje w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia, a jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu.

2.      Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące pozwu. Pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez skład orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego.

3.      Do czasu zamknięcia rozprawy strona pozwana może podnieść zarzut potrącenia, jeżeli roszczenie pozwanego nadaje się do potrącenia z roszczeniem powoda.

§ 28
Pisma w toku postępowania

 

1.      Wszelkie pisma w toku postępowania arbitrażowego strony kierują do Sądu w takiej liczbie kopii jak pozew.

2.      W toku sprawy strona obowiązana jest doręczać odpisy pism wraz z załącznikami bezpośrednio drugiej stronie przedstawiając dowód doręczenia pisma.

 

§ 29

Zawieszenie i umorzenie postępowania

 

1.      Sąd zawiesza postępowanie na zgodny wniosek stron.

2.      Sąd postanawia o podjęciu postępowania na wniosek stron.

3.      Sąd postanawia o umorzeniu zawieszonego postępowania, jeżeli wniosek o jego podjęcie nie zostanie zgłoszony w terminie jednego roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.

 

§ 30
Rozprawa

 

1.      Sąd rozpoznaje sprawę na rozprawie, chyba że strony uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy, albo jeżeli strony wyczerpująco przedstawiły okoliczności, które uznają za istotne dla obrony swoich praw, a Sąd uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia bez przeprowadzania rozprawy. Jednakże Sąd rozpoznaje sprawę na rozprawie, jeżeli zażąda tego jedna ze stron, które nie uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy. O rozstrzyganiu bez przeprowadzenia rozprawy Sąd zawiadamia strony, wyznaczając termin nie dłuższy niż 7 dniowy do wniesienia żądania przeprowadzenia rozprawy.

2.      Rozprawa jest niejawna. Poza stronami i ich pełnomocnikami w rozprawie mogą brać udział jedynie osoby wezwane oraz, za łączną zgodą stron i Sądu, inne osoby - nie więcej niż po dwie wskazane przez każdą ze stron. Na rozprawie mogą być obecni Prezes Sądu (o ile nie orzeka jako arbiter) i protokolant.

3.      Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych, nie wstrzymuje postępowania.

 

§ 31
Dowody

 

1.      Sąd orzeka według własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron.

2.      Dowodem w sprawie może być wszystko co może się przysłużyć do wyjaśnienia sprawy a nie jest niezgodne z prawem.

3.      Sąd może w szczególności przeprowadzić dowód z dokumentów, oględzin, z przesłuchania świadków, stron, z opinii biegłych, a także inne dowody, jakie uzna za niezbędne dla wyjaśnienia sprawy.

 

§ 32
Protokoły

 

1.      Protokoły sporządza się z przebiegu rozprawy i innych czynności Sądu.

2.      Protokół sporządza się w języku postępowania, chyba że strony postanowią inaczej.

3.      Protokół podpisuje Przewodniczący składu orzekającego oraz protokolant.

4.      Przebieg czynności protokołowanych może zostać utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk i/lub obraz, o czym należy przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w czynności.

 

§ 33
Zamknięcie rozprawy

 

1.      Sąd zamyka rozprawę, gdy uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną, lub uzna, że strony mogły wyczerpująco przedstawić okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw.

2.      Sąd może otworzyć zamkniętą rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku, uzna to za konieczne.

 

§ 34
Umorzenie postępowania

 

Sąd postanawia o umorzeniu postępowania jeżeli:
a)  powód cofnął pozew, chyba że pozwany zgłosił sprzeciw, a Sąd uznał że ma on interes prawny w rozstrzygnięciu sporu,
b)  dalsze postępowanie stało się zbędne lub niemożliwe.

 

§ 35
Orzeczenia Sądu

 

1.      Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem.

2.      Wyrok jest ostateczny i wiążący dla Sądu i  stron.

3.      W wypadkach określonych w Regulaminie oraz w innych sprawach nie wymagających wydania wyroku wydawane są postanowienia. Postanowienia nie podlegają zaskarżeniu.


 § 36
Wyroki

 

1.      Wyrok powinien zostać wydany w ciągu 30 dni od zamknięcia rozprawy. Prezes Sądu może przedłużyć powyższy termin na czas oznaczony, jeśli jest to niezbędne ze względu na złożoność problemów będących przedmiotem rozstrzygnięcia lub inne okoliczności sprawy.

2.      Sąd wydaje wyrok po przeprowadzeniu niejawnej narady obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad wyrokiem, a w razie potrzeby, także nad zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Wyrok zapada większością głosów. Jeżeli jeden z arbitrów odmawia udziału w głosowaniu, pozostali arbitrzy mogą przeprowadzić głosowanie bez jego udziału.

3.      Arbiter, który w głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne, czyniąc odpowiednią wzmiankę przy swoim podpisie na wyroku. Arbiter ten może także złożyć do akt sprawy uzasadnienie zdania odrębnego, które powinno zostać sporządzone w takim samym terminie jak uzasadnienie wyroku.

4.      Wyrok powinien zawierać:


a) oznaczenie arbitrów i stron oraz datę i miejsce wydania wyroku; w braku wskazania w treści wyroku miejsca jego wydania, uważa się, że jest nim miejsce postępowania arbitrażowego,
b) podstawę właściwości Sądu (powołanie zapisu na Sąd),
c) rozstrzygnięcie o wszystkich żądaniach pozwu lub zgłoszonych w toku postępowania wraz z uzasadnieniem obejmującym motywy, którymi Sąd kierował się przy wydaniu wyroku,
d) rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania, przy czym w zakresie kosztów zastępstwa procesowego uwzględniane są zasady i stawki obowiązujące w postępowaniu przed sądami powszechnymi

5.      Sąd może wydać wyrok częściowy, jeżeli do rozstrzygnięcia nadaje się tylko część żądania lub niektóre żądania pozwu albo pozwu wzajemnego.Wyrokiem częściowym Sąd może także rozstrzygnąć o całości żądania pozwu albo pozwu wzajemnego.

6.      Sąd może wydać wyrok wstępny, uznając roszczenie za usprawiedliwione co do zasady, prowadząc dalej postępowanie (rozprawę) co do spornej wysokości żądania.

7.      Wyrok sporządzany jest na piśmie i doręczany stronom postępowania.

8.      Oryginał wyroku i wszystkie jego odpisy muszą być opatrzone podpisami wszystkich członków arbitrów oraz podpisami Prezesa Sądu, a także pieczęcią Sądu.

9.      Prezes Sądu  podpisując wyrok stwierdza, że skład orzekający powołany został zgodnie z Regulaminem oraz że podpisy arbitrów są autentyczne.§ 37
Orzeczenie w wypadku ugody

 

1. Jeżeli po dokonaniu wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego strony zawrą ugodę, Sąd:
a) wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania,
b) na wniosek stron nadaje ugodzie formę wyroku.
2. Osnowa ugody zawartej przed Sądem powinna zostać wciągnięta do protokołu i stwierdzona podpisami stron.

 

§ 38
Rektyfikacja wyroku

 

1.      Strona, w terminie dwóch tygodni od otrzymania wyroku, może zgłosić wniosek, doręczając jego odpis drugiej stronie, o:


a) rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku (wykładnię wyroku),
b) sprostowanie w tekście wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek.

2.      Sąd może dokonać sprostowania wyroku także z urzędu.

3.      Sprostowanie wyroku, dokonane przez Sąd w formie postanowienia, stanowi jego integralną część Dalsze odpisy wyroku wydaje się z uwzględnieniem sprostowania.
4. Wykładnia wyroku, dokonana przez Zespół Orzekający w formie postanowienia, stanowi jego integralną część.

4.      Strona może, w terminie miesiąca od dnia otrzymania wyroku, zgłosić wniosek, doręczając jego odpis drugiej stronie, o rozstrzygnięcie o żądaniach zgłoszonych w pozwie lub w postępowaniu, o których Sąd nie orzekł w wyroku (uzupełnienie wyroku).

 

§ 39
Publikacja orzeczeń

 

Prezes Sądu może wyrazić zgodę na publikację orzeczenia w całości lub w części, zapewniając anonimowość oraz poszanowanie woli i interesów stron postępowania.

 

Rozdział IV

Opłata arbitrażowa

 

§ 40

Zasady ponoszenia opłat

1.      Za postępowanie przed Sądem pobiera się opłatę arbitrażową.

2.      Opłatę pobiera się od powoda i powoda wzajemnego.

3.      Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

 

§ 41

Wysokość opłaty arbitrażowej

 

1. Opłata arbitrażowa wynosi przy wartości przedmiotu sporu:

a) do 30.000,00zł – 6% wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 1000 zł,

b) od 30.000,01 zł do 90.000,00 zł – 1.900,00 + 4 % nadwyżki ponad 30.000,00 zł,

c) od 90.000,01 zł do 150.000,00 zł – 3.400,00 zł + 3 % nadwyżki ponad 90.000,00 zł,

d) od 150.000,01 zł do 500.000,00 zł – 5.200,00 zł + 3 % nadwyżki ponad 150.000,00 zł,

e) od 500.000,01 zł do 1.000.000,00 zł ─ 16.000,00 zł + 2% nadwyżki ponad 500.000,00 zł,

f) od 1.000.000,01 zł do 4.500.000,00 zł– 25.000,00 zł+2% nadwyżki ponad 1.000.000,00 zł.

2. Opłata przy wartości przedmiotu sporu powyżej 4.500.000,00 zł jest stała i wynosi 90.000 zł.

3. Prezes Sądu decyduje o wysokości opłat związanych z arbitrażem ad hoc administrowanym przez Sąd.

 

§ 42

Zwrot opłaty

 

Sąd zwraca stronie cześć opłaty arbitrażowej w następujących proporcjach:

a)       70 % opłaty arbitrażowej od pozwu cofniętego, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pozwu pozwanemu;

b)      50 % opłaty arbitrażowej od pozwu jeżeli cofnięcie pozwu nastąpiło nie później niż po otwarciu pierwszej rozprawy

c)      30% opłaty arbitrażowej od gdy na pierwszej rozprawie zawarto ugodę sądową

 

§ 43

Zaliczki

 

1.      Niezależnie od opłat pobiera się zaliczki w szczególności na takie wydatki jak wynagrodzenie biegłych i tłumaczy, koszty przewozu, przechowania rzeczy.

2.      Do uiszczenia zaliczek na wydatki zobowiązana jest strona wnioskująca czynność, z którą związany jest wydatek. W razie podjęcia takiej czynności z urzędu Sąd decyduje o tym, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na dany wydatek, na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 44

Rachunek bankowy

 

1.      Opłaty i zaliczki wpłaca się na rachunek bankowy dedykowany działalności Sądu, którym dysponuje Izba.

2.      Sąd nie rozpozna pozwu lub wniosku o dokonanie czynności, jeżeli stosowna opłata, względnie zaliczka na wydatki nie zostanie uiszczona w określonym terminie.

  

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 45

Obowiązywanie Regulaminu

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Biuro

Biuro

Biuro

0 Komentarzy

Dodaj komentarz