Preloader image

VET 4.0

VET 4.0

Idea realizacji projektu wywodzi się z założenia, że obecnie świat wchodzi w tzw. czwartą rewolucję przemysłową. Zjawisko z którym związane są takie pojęcia jak: industrie 4.0, internet rzeczy, inteligentne fabryki, systemy cyberfizyczne jest uznawane przez ekspertów jako jedno z głównych trendów rozwoju w najbliższych latach. Pewnym jest, ze zmiany te stanowią wyzwanie dla wszystkich dziedzin nie tylko przemysłu, ale i codziennego życia. Lider projektu – regionalna jednostka zajmująca się wdrażaniem szkolnictwa zawodowego w niemieckiej Kolonii złożyła w konsorcjum z 8 europejskimi organizacjami projekt w ramach ERASMUS + mający na celu wypracowanie nowych, innowacyjnych programów oraz metod praktycznego nauczania zawodu w kontekście wspomnianej 4 rewolucji przemysłowej. Badania wskazują, że również edukacja wymaga dostosowania się do współczesnych realiów. W sytuacji gdzie ludzi coraz częściej zastępują maszyny, a funkcjonowanie przedsiębiorstw opiera się na zupełnie nowych systemach zmianie ulegają także kompetencje jakie wymagane są od pracowników. Niezbędnym staje się przygotowanie uczniów, jak również nauczycieli na nachodzące zmiany. Stąd projekt zakłada realizację trzech głównych zadań:

 • Opracowanie profilu kompetencji wymaganego w „świecie pracującym 4.0”
 • Przygotowanie 4 nowoczesnych modułów nauczania zawodowego dla uczniów
 • Przygotowanie 4 nowoczesnych modułu podnoszenia kompetencji dla nauczycieli nauczania zawodowego.

Planowane do osiągnięcia cele:

 • identyfikacja zorientowanych na przyszłość nowych wymagań kwalifikacyjnych, w szczególności ba poziomie europejskim
 • wyczulenie nauczycieli i trenerów na obecne i nadchodzące zmiany
 • wypracowanie innowacyjnych modułów dedykowanych nauczycielom, trenerom i studentom, które w pierwszym etapie tworzenia nowych programów nauczania skupiać się będą wokół zawodów – mechatronik i elektronik oraz przygotowanie ich tak aby były adaptowalne w innych sektorach
 • umożliwienie współpracy uczniom z całej Europy poprzez platformy nauczania.

Izba Gospodarcza Europy Środkowej została zaproszona do udziału w projekcie jako organizacja zapewniająca głos i punkt widzenia przedsiębiorców. Jesteśmy jedyną Izbą w całym partnerstwie składającym się głównie z podmiotów funkcjonujących w sektorze edukacji zawodowej (szkoły, uniwersytety, jednostki rządowe/samorządowe). Rolą Izby jest wsparcie partnerów w działaniach merytorycznych oraz szerzenie wiedzy o czwartej rewolucji przemysłowej oraz zmianach jakie za sobą niesie wśród polskich szkół zawodowych oraz przedsiębiorstw.

Ulotka do pobrania.

Więcej informacji „4 rewolucji przemysłowej” można znaleźć na poniższych stronach:

IMOVE NETWORK

IMOVE Network jest formalnym programem współpracy utworzonym przez Wielo-uczestnikową Platformę na rzecz mobilności (Multistakeholders Mobility Platforms „MMP”) w krajach europejskich. Sieć współpracuje, aby zwiększyć stopę mobilności między studentami i nauczycielami w Europie, zapewniając realny mechanizm mający na celu wzrost doświadczenia na rzecz mobilności.
Sieć iMove funkcjonuje w ramach trzyletniego (2014 – 2016) projektu współfinansowanego z Komisji Europejskiej z programu „Uczenie się przez całe życie” („Lifelong learning Programme”). Liderem projektu jest region Emilia – Romagnia (Włochy) oraz organzacja Uniser Soc. Coop Onlus (Włochy).Celem projektu jest zagwarantowanie, że do roku 2020, 6% młodych ludzi uzyskujących kwalifikacje VET podejmie przynajmniej dwutygodniowe doświadczenia mobilności podczas studiów.
VET – Vocational Education and training, kształcenie i szkolenie zawodowe.Każdy z partnerów projektu zobowiązany jest stworzyć w swoim regionie sieć współpracy na rzecz mobilności. Na Dolny Śląsku taką sieć tworzy Stowarzyszenie Semper Avanti wraz z Izbą Gospodarczą Europy Środkowej.
Strona Projektu

Przedsiębiorczość w pełni sprawna Ukończony

Izba Gospodarcza Europy Środkowej w okresie od 01.05.2015 do 30.11.2016 realizowała projekt pn. „Przedsiębiorczość w pełni sprawna”, który współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców Dolnego Śląska, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, w tym prowadzących działalność gospodarczą odnośnie możliwości i korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Jak również szerzenie wiedzy dot. społecznej odpowiedzialności biznesu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w codziennej działalności biznesowej.
Strona Projektu

Stwórzmy lepsze możliwości na pracę dolnośląskiej młodzieży Ukończony

Izba Gospodarcza Europy Środkowej będąca partnerem projektu wraz z Semper Avanti (lider) realizowała projekt pt. „Stwórzmy lepsze możliwości na prace dolnośląskiej młodzieży” (w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)

Głównym celem projektu było dostosowanie usług świadczonych przez instytucje rynku pracy w województwie dolnośląskim w zakresie aktywizacji edukacyjno ­- zawodowej osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. osób z kategorii NEET) i nie są zarejestrowani w PUP, do potrzeb tych osób, ich możliwości i zainteresowań oraz z uwzględnieniem analizy dolnośląskiego rynku pracy, poprzez zaangażowanie w formie partnerstwa w ramach projektu, różnych interesariuszy działających lokalnie i regionalnie w obszarze rynku pracy oraz wspólne wypracowanie jednego kompleksowego zestawu rekomendacji, które poprawią dotarcie do jak najszerszej liczby osób z grupy docelowej Osi I PO WER oraz formułowanie kryteriów w konkursach na aktywizację powyższej grupy docelowej, w okresie 15.06.2016 r. 31.12.2016 r.

Prace Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji odbywały się w okresie od sierpnia do grudnia 2016 r. W ramach rekrutacji wyłonione zostały 24 podmioty, które podpisały uroczyście treść porozumienia w trakcie konferencji zawiązującej partnerstwo w dniu 31.08.2016 r.

Informacje podstawowe o projekcie:
 • termin realizacji: 15.06 – 31.12.2016 r.
 • całość budżetu: 244 252,75 zł
 • harmonogram realizacji - zobacz
 • Liczba konferencji – 7 (początkowa, 5 regionalnych, upowszechniająca)
 • Liczba spotkań grup roboczych – 24 spotkania po 4 godz. w ramach 4 obszarów i 4 tematów.
ETAP 1 – Rekrutacja do 28.08.2016 r. Dokumenty rekrutacyjne:
ETAP 2 – Konferencja zawiązująca partnerstwo na rzecz wypracowania rekomendacji – 31.08.2016 w Centrum Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 we Wrocławiu od godz. 11.00

ETAP 3 – spotkania grup roboczych odbyły się w terminach zgodnych z harmonogramem

Ideą projektu było zaangażowanie podmiotów reprezentujących różne obszary związane z rynkiem pracy, aby stworzone rekomendacje były jak najbardziej kompleksowe i dostosowane do potrzeb. W tym niezwykle ważny był głos pracodawców w zakresie problemów, wyzwań, ograniczeń i innych zagadnień związanych z zatrudnieniem osób młodych. Głównym celem spotkań było stworzenie podstaw rekomendacji dot. poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy oraz udoskonalenia jakości świadczonych w tym zakresie usług przez instytucje rynku pracy. Ze szczególnym uwzględnieniem osób z grupy NEET tj, osób nieuczących się oraz nie podejmujących pracy zawodowej.

ETAP 4 – przygotowanie końcowe rekomendacji

Wersja końcowa rekomendacji do pobrania - Rekomendacje

ETAP 5 – organizacja spotkania podsumowującego projekt oraz zaprezentowanie rekomendacji

W dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 miało miejsce spotkanie mające na celu zaprezentowanie wniosków i rekomendacji projektu. Spotkanie odbyło się w Wydziale Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej przy ul. Łąkowe 8 we Wrocławiu.

eu